بی خیال

بی خیال

زندگی حجم هاست

رنگ ها گوناگون

سبز  و سرخ

آبی و بی رنگ

ناظران آماده، که ببّرند و بدوزند و ببافند

          رنگی کن ، که بینند

                   و بخندند!.

/ 0 نظر / 17 بازدید