# امید

شاید سبز

اکنون اینجاییم گذرگاه کوتاه عدم هیچ امیدی نیست وشاید هیچ منجی عمر همین بود             گذر کرد                         سر آمد. وما  وما ...    هنوز اینجاییم       گذر گاه کوتاه ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 22 بازدید